โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ (สาขา4) เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มโรงเรียนในเครือกสิณธร มี 4 สาขา คือ

   1. โรงเรียนกสิณธรวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   2. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

   3. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ตั้งอยู่ที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   4. โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน โดยจัดการศึกษาเป็นการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารหลายภาษา มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีระบบ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ICT บนพื้นฐานความเป็นไทย

image
image

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนได้นำทฤษฎีและนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มาผสมผสานให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาค้นคว้าและปฎิบัติจริง ดังนี้

Multiple Intelligences (พหุปัญญาอัจฉริยภาพ 8 ด้าน)

เป็นการส่งเสริมความสามารถในการค้นหาความรู้ แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม มุ่งส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในทุกด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ การส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา อัจฉริยภาพด้านการคิดคำนวน การใช้เหตุผล อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน