หลักสูตรในระดับอนุบาลเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนาน

โดยโปรแกรม TEP (Trilingual Education Program) จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลานามัยและเสริมภาษาจีนทุกสัปดาห์

ส่วนโปรแกรม ICEP (Integrated Chinese English Program) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีสัดส่วน การสอนในรายวิชาเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาในสัดส่วนที่สูงกว่าโปรแกรม TEP รวมถึงมีการเสริม ภาษาจีนโดยครูชาวจีนในปริมาณคาบเรียนที่มากกว่าด้วย

พหุปัญญา (Multiple Intelligences)

   โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการเรียนพัฒนาความฉลาดหรือปัญญา 8 ด้าน ซึ่งเป็นปัญญาที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง และมีความโดดเด่นในแต่ละด้านไม่เหมือนกันอย่างเช่น นักดนตรี มีความโดดเด่นในปัญญาด้านดนตรีมากกว่าด้านอื่นๆ หรือ บางคนก็มีความโดดเด่นในปัญญาหลายด้านพร้อมกันอย่างไร ก็ตาม การพัฒนาความฉลาดในตัวคนเราไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่และกระทําพร้อมกันไปทุกด้าน โดยบุคคลที่มี ความโดดเด่นในปัญญาด้านใดด้านหนึ่งจะเลือกทํากิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบแต่อย่างเดียว จนละเลยการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาปัญญาด้านอื่น ๆ ซึ่งปัญญาแต่ละด้านมักจะมีผลส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเช่นปัญญาด้านภาษา ช่วยทําให้ผู้ที่มี ความโดดเด่นด้านดนตรีสามารถใช้ถ้อยคําที่สละสลวยในการสร้างสรรค์งานเพลงที่มีความไพเราะได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ในเด็กเล็กควรไปพร้อมกันโดยต่อยอดแววเด่นให้แก่ปัญญาที่โดดเด่น และพัฒนาปัญญา ด้านอื่น ๆ ที่มีความโดดเด่นน้อยให้พัฒนามากยิ่งขึ้น

เสริมทักษะตามหลักของพหุปัญญา

   ปัญญาด้านการรู้จักตนเอง เรียนรู้และเข้าใจตนเอง เคารพตนเองรับรู้ถึงศักยภาพที่แท้ จริงของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูก

image