31 สิงหาคม 2565

    นักเรียนและคุณครูชาวต่างชาติได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในเรื่อง "Part of our Body" ในวัน International Day ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในทุกวันอังคาร ซึ่งในวันนี้นักเรียนและคุณครูจะสื่อสารและทำกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย และได้ร่วมกันตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน

    On Tuesday, students and teachers collaborately organized an activity on International Day on "Part of our Body" where students and teachers will communicate and do activities in English language. Students learn vocabulary words about parts of the body and are having fun responding to questions.

    学生和外国老师,在国际学校日,联合组织了“身体的一部分”活动。学校每周二组织学生和老师,用英语进行交流和活动。学生学习有关于身体的词汇。还能愉快地回答出问题。