31 สิงหาคม 2565

ด้วยความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ในการใช้บริการรถโรงเรียน โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้มีมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด
   - มีการประชุม พนักงานขับรถเป็นประจำ
   - คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการในทุกขั้นตอน
   - มีการการตรวจเช็ครถก่อนที่จะนำรถออกจากโรงเรียนและเมื่อรถกลับเข้าสู่โรงเรียนทุกครั้ง
อีกทั้งมีการฝึกซ้อมนักเรียนให้เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดและนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

With regards to the safety of the students who are using the school bus service, Kasintorn St. James Chiang Mai School conducted the following safety precautionary measures:
   - Regular meetings with drivers.
   - Considering the safety of the car at all times.
   - Checking of the car before taking it out of the school and when entering the school premises.
In addition, students also practice scenarios for unplanned events inside the car which enable them to independently solve immediate problems.

出于对学生安全的担忧 使用校车服务, 清迈咖信通圣詹姆斯学校,严格保证的学生的安全措施已经到位。
   - 与司机定期会面
   - 每一步都考虑到服务的安全性。
   - 在将汽车驾驶出学校之前,进行汽车检查。
此外,对学生进行,学生在发生意外事件和时的演习。 让学生能自己解决问题。