31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน - เหรียญทอง จัดทำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ทางด้านการเรียน

Awarding Ceremony- Gold - Silver Awards were given to students to inspire them to study, grow as knowledgeable individuals, to constantly improve their academic skills, and become an excellent academic role model to their friends.

银奖颁奖典礼 - 金奖的设立是为了鼓励学生有学习的意愿和发展自己的知识。不断提高学术能力,在学习方面为朋友树立好榜样。