08 กันยายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัด "กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเคารพในกฎจราจร สร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมค่านิยมวินัยจราจร ให้กับนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

Kasintorn St. James Chiang Mai School conducted "Road Safety Activities" to help children recognize the importance of obeying to the traffic rules. This is done to encourage traffic discipline among students and to increase their understanding and knowledge of how to prevent and reduce traffic accidents, according to the policy of Ministry of Education.

清迈咖信通圣詹姆斯学校,根据教育部政策,组织了学生参加“预防和减少道路事故活动”。让学生关注遵守交通规则的重要性。建立关于预防和减少道路事故的知识和理解。促进交通纪律。