23 กันยายน 2565

กิจกรรมมือเท้าก้าวให้ถูก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆได้ออกกำลังกาย ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อขาแขน และทรงตัวดีขึ้นพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกการทรงตัวรอบทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง การได้รู้จักการแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์นี้ช่วยในการเคลื่อนไหว และทรงตัวให้คล่องแคล่ว

Stepping with hand and foot Hand and foot activity encourage children to exercise, improve arm muscles and improve their posture, develop balance, learn left-to-right direction, and move back. This activity will also help students solve the problem by themselves in various situation.

手脚向右走手脚活动要求正确踏步。这是一项鼓励孩子的活动。锻炼身体和腿部肌肉,使得手臂和平衡更好,发展大肌肉的运动,训练平衡,左,右,前方向,在知道如何解决每种情况后,还有助于让移动和平衡变得敏捷。