09-24 24 กันยายน 2565

กระบะน้ำกระบะทราย จะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ เรียนรู้เรื่องของรูปทรงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่นักเรียนได้สร้างด้วยตนเอง

Sand Pit Playing with sand box will help develop children’s 5 senses, enhance their imagination, learn about shapes, and take pride in the work that they created by themselves.

沙坑 沙桶它将有助于开发 5 种感官,有助于增强想象力。了解形状并为学生为自己创造的作品感到自豪。