26 กันยายน 2565

เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้อง เพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกาย แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นกันอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และรู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

Collecting things It is an activity that gives children the opportunity to go out of the room to exercise their body movements and express themselves freely by focusing on their interests and abilities together with the development of their gross and fine motor skills. This activity helps to promote good health, learn to adapt, learn how to stay safe, to work with others, and solve the problem by themselves.

跑布收集东西 这是一项让孩子们有机会走出房间的活动。锻炼身体运动。自由表达以每个孩子的兴趣和能力为主。球场上的球员一起玩耍运动器材等,孩子锻炼大肌肉。小肌肉而各脏腑的协调,促进身体健康强壮、缓解压力