06 ตุลาคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม English Day Camp เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการเล่นเกมกับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนมากขึ้นอีกด้วย

Kasinthon St. James Chiang Mai School organizes an English Day Camp activity to promote and give students the opportunity to develop English skills in listening, speaking, reading and writing through playing various kinds of games with foreign teachers, practice living with others, and also to create an atmosphere of fun activities that make students more expressive in using English outside the classroom.

清迈伽信通圣詹姆斯学校。组织了一次英语日营活动,以促进和让学生有机会通过与母语的外教一起玩游戏来发展英语的听、说、读、写技能。练习与他人一起生活。它还创造了一种有趣的活动氛围,使学生在课堂外使用英语时更有表现力。