10 พฤษภาคม 2565

   โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) พร้อมเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ

    As a result of the evaluation of Thai Stop Covid Plus (TSC+), Kasintorn St. James Chiang Mai School has received a certification card for school facilities, safe, cleanliness, and COVID-19 prevention and has been opened with safety in accordance with the standards of the Department of Health and the Ministry of Education.

   🥰 清迈咖信通圣詹姆斯学校,获得了预防COVID-19 评估 Thai Stop Covid Plus (TSC+) 教育机构卫生安全标准化证书。符合根据卫生部和教育部的标准批准,可以正常开学。