29 สิงหาคม 2566

    กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างของไต เพื่อสังเกตและระบุโครงสร้างของไต ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญ โดยใช้ไตหมูแทนไตของมนุษย์ เนื่องจากมีโครงสร้างที่คล้ายกัน

    Science Learning Activity : Studying the Structure of the Kidney. In this activity, students will observe and identify the structure of the kidney, which is an essential organ. They will use a pig's kidney as a model since its structure is similar to that of a human kidney.

    科学学习活动:研究肾脏的结构 在这个活动中,学生将观察和辨识肾脏的结构,这是一个重要的器官。他们将使用猪的肾脏作为模型,因为其结构与人类肾脏相似 。