1 กันยายน 2566

    Wow wow นักเรียนเนอสเซอรี่ ได้ทำกิจกรรม "ฝนสีรุ้ง" เป็นกิจกรรมการทดลองง่ายๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

    Wow! The students from Nursery class have conducted the "Rainbow Rain" activity, a simple experiment aimed at promoting age-appropriate developmental progress in students.

    哇哇哇!今天我们有一个非常简单有趣的实验要与大家分享。 今天是我们幼儿园的创造彩虹雨实验活动。从图片中你可以看到实验过程有多有趣!