4 กันยายน 2566

    กิจกรรมหนูอยากอ่าน โรงเรียนจัดให้ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเลือกหนังสือที่ตัวเองสนใจ ชื่นชอบ และอยากอ่านเข้าห้องสมุดของโรงเรียน เป็นกิจกรรมดีๆจากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

    Library activity by Kasintorn Saint James Chiang Mai School. The school has organized an activity called "Books I Want to Read" to encourage all students to select and explore books of their own interest and passion. This activity aims to inspire students to visit the school li-brary and discover a wide range of captivating books.

    清迈卡辛通圣詹姆斯学校的图书馆活动。学校组织了一项名为“我想阅读的书籍”的活动,鼓励所有学生选择和探索符合他们兴趣和热情的书籍。该活动旨在激发学生参观学校图书馆,并发现各种吸引人的书籍。