7 กันยายน 2566

    กิจกรรมเวทีคนเก่ง ในสัปดาห์นี้ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาฟังนิทานหนูน้อยหมวกแดงกันจ๊ะ!! เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กของเรามีความกล้าแสดงออก ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และส่งเสริมให้เด็กๆเกิดสุนทรียภาพทางดนตรีอีกด้วย

    This week's talent show activity invites friends, brothers, and sisters to come and listen to the "Little Red Riding Hood" story together! It's an activity that promotes children's confidence to express themselves, encourages them to engage in activities with others, and also fosters their musical creativity.

    本周的才艺表演活动邀请朋友、哥哥姐姐和弟弟妹妹一起来听小红帽的故事哦!这个活动旨在鼓励我们的孩子展示勇气,与他人一起参与活动,并进一步培养音乐方面的才能。