11 กันยายน 2566

    โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในระดับชั้นเนอสเซอรี่ ซึ่งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และความสามารถของเด็กในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

    Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an assessment and learning development activity for preschool children at the nursery level. Assessment of development and learning is a crucial component in the early childhood development process. It involves collecting information about children's behaviors and abilities in four main areas: physical, emotional - mental, social, and intellectual.

    清迈卡辛通圣詹姆斯学校,举办了有关儿童幼儿园水平的发展和学习活动的评估活动。在幼儿园儿童的发展和学习中,评估发展和学习非常重要。这是一个收集关于孩子行为和能力的数据的过程,涵盖了四个方面:身体,情感 , 心理,社交和智力等方面。