19 กันยายน 2566

    โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โดยมีการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ปฎิบัติและเรียนรู้อย่างสมจริง

    Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an activity to promote discipline within the school, aiming to instill proper Thai etiquette in students. This was designed based on the learning foundations to enable students to practice and apply these principles in real life.

    清迈卡辛通圣詹姆斯学校 泰国传统的文化礼仪保持纪律和正确举止。让学生可以运用礼仪规范到学生的日常生活中并通过学习基础安排活动,使学生能够真正实践和学习。