March 13, 2024

   🏃🚩กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนกสิณธรได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และพัฒนาการทำงานเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย🔥📸
💗ประโยชน์ที่ได้รับ
1)เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น
2) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

    Sports activities have been organized by Kasintorn Saint James Chiang Mai School to promote sports skills, teamwork, and forgiveness.⏱☺️
💗Benefits:
1) To strengthen unity among the faculty and encourage students to work with others.
2) To foster sportsmanship among students—to lose, win, and forgive.
3) To encourage students to love playing sports and exercise.

    清迈伽信通圣詹姆斯学校组织了运动会。不仅能提高体育技能,还能让学生领会到体育精神。🙋🏃‍♂️
💗运动会所产生的好处:
1) 加强师生间的团结,鼓励学生与他人合作。
2)培养学生体育精神,输、赢和原谅。
3) 鼓励学生热爱运动。