May 23, 2024

   "เรียนรู้เทคโนโลยีและเปิดประตูสู่โลกของความรู้! มาเรียนคอมพิวเตอร์กับน้องๆอนุบาล 2 กันนะคะ 🖥️💡

    Learn technology and open the door to a world of knowledge! come study computers with the Kindergarten 2 children.🧑‍💻🧑‍🏫

    “学习技术,打开知识世界的大门!快来和幼儿园2位小朋友一起学电脑吧👨‍💻💻