11 พฤษภาคม 2565

หลักฐานการสมัคร
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.วุฒิการศึกษา
  4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  5.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว
  6.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

สมัครได้ที่ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เลขที่ 88/88 หมู่ 7 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทร 052-009388-9 หรือส่ง Resume มาที่ Email : kasintorn.ksj@gmail.com